PHÂN LOẠI THEO NGÀNH

Tổng thể

Thể hiện thông tin tổng thể về lượt truy cập của trang.

  • Visit : Số lượt xem trang được tính cho mỗi lượt ghé thăm.
  • Avg.Visit duration : Khoảng thời gian trung bình của mỗi lượt ghé thăm 
  • pages Per visit : Số lượt trang xem trong một lần ghé thăm 
  • Bounce rate : Tỉ lệ phần trăm của số lượt ghé thăm chỉ ghé thăm một trang  duy nhất trước khi rời khỏi trang/Tổng số ghé thăm 

Nguồn truy cập

Thể hiện lươt truy cập trang nơi được đặt đường dẫn liên kết đến trang chủ.

Gợi ý

Thể hiện lượng truy cập của người dùng từ các trang khác vào trang chính, thông qua một liên kết hướng tới trang (Backlink) hoặc quảng cáo của trang chính có đặt trên các trang đó. Các trang được đặt liên kết hướng tới (Backlink) lúc này đóng vai trò như một trang giới thiệu cho trang chính.

TÌM KIẾM

Tìm kiếm

Thể hiện lượt truy cập trang thông qua phương tiện tìm kiếm, là tổng thể của tìm kiếm tính phí và tìm kiếm tự nhiên.

Tìm kiếm tính phí

Thể hiện những lượt truy cập phải trả phí thông qua các công cụ tìm kiếm (chẳng hạn như Adword của Google).

Tìm kiếm tự nhiên

Thể hiện những lượt truy cập tự nhiên, người dùng tìm kiếm và vào trang thông qua các công cụ tìm kiếm.

Mạng xã hội

Thể hiện lượng truy cập của người dùng chuyển đến từ các trang mạng xã hội, thông qua một bài viết hoặc quảng cáo được đăng trên các trang mạng xã hội (Google+ ,Facebook, Twitter…)

Quảng cáo hiển thị

Thể hiện lượt truy cập trang thông qua các hình thức quảng cáo hiển thị trực tuyến (tấm quảng cáo tĩnh, động)